Hall of Fame

2018 Award Winners

In alphabetical order

NAME UNIVERSITY SVA INTERNSHIP COMPANY
Alina Chua Zhen Shi SMU GGV Capital
Ho Yuan Yi SUSS Shanghai Kingnet Technology
Huang Kai NTU Shanghai Kingnet Technology
Huang Peng Fei SMU & SUTD 2345.com
Jackson Kwa Jian Hui SMU Alibaba Group
Kevin Toh SMU Alibaba Group
Lim Xing Yi SIT 2345.com
Sing Swee Yang NTU Matrix Partners China
Soh Yi Zeke NUS Qunar